Obchodní podmínky

English version (presented below the Czech version)

 

 

Česká verze

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přimo od nás. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 Kontaktní údaje

Název: Riobras CZ, s.r.o.

Sídlo: Hronovicka 663, Pardubice, 530 02

 

IČ: 03983064, DIČ CZ03983064, jsme plátci DPH

Zapsána na KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 34993

 

Email: riobrascz@riobras.cz

 

Korespondenční adresa a adresa provozovny:  Hronovicka 663, Pardubice.

Provozní doba: pondělí - pátek, od 8:00 do 17.00 hod.

 

Číslo účtu: 2600781735/2010 (Fio Banka Chrudim)

 

 Doprava zboží

Zboží si můžete vyzvednout osobně na adrese naší provozovny, a to v pracovní dny od 8:00 - 17:00, popř. po dohodě i v jiný, než uvedený čas.

 

Poštou

Česká republika:

Na nákup zboží v hodnotě nad 2000 Kč, včetně DPH nebude poštovné účtováno, doprava je tedy ZDARMA!

Na nákup zboží v hodnotě nižší než 2000 Kč včetně DPH náklady na dopravu PPL bude platit, jak, jak je vidět během procesu check out.

Ostatní země: Náklady na dopravu PPL bude platit, jak je vidět během procesu platby.

 

Platba zboží

Možnost platby

- převodem na účet (předem)

- online platbu kreditní kartou nebo debetní kartou pomocí bezpečného Paypal platebního serveru.

 

 Doručování zboží

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů

 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

 

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

V případě, že je u zboží uvedena jiná dostupnost než "skladem", bude termín dodání obratem upřesněn.

 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím.

 

 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Bude zajištěna plná náhrada za zboží vráceno prodávajícímu a to pouze v případě, že je zboží vráceno v stejných podmínek jako odesláno ze sklady.To není případ poškozeného zboží během doručení kupujícímu, jak je uvedeno v následující části.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Poškozené zboží při dodání

V případě poškození zboží při dodání může kupující požadovat buď výměnu nebo zrušení objednávky. V případě zrušení se použijí podmínky a časový rámec pro zrušení objednávky a refundace. Dále bude požadován i obraz poškozeného zboží v okamžiku doručení spolu s dokladem o dodávce vydaným logistickou společností a uvedeným poškozeným zbožím a podpisem kupujícího v dokumentu.  V případě, že Kupující požádá o výměnu, prodávající požádá o vrácení poškozeného zboží. Obraz poškozeného zboží v době dodání bude vyžadován společně s dokladem o dodávce vydaným logistickou společností a uvedeným poškozeným a podpisem kupujícího v dokumentu. Prodávající zajistí zásilku stejného zboží v co nejkratším čase, tj. nejdéle jeden týden po obdržení reklamace poškozeného zboží v případě, že požadovaný zboží k výměně je v současné době na skladě nebo do 2 týdnů v případě, že je požadován zboží k výměně nejsou na skladě.

 

 

English version

 

Terms and Conditions

These terms and conditions apply to purchase directly from us. The terms and conditions specify the rights and obligations of the seller and the buyer. All contractual relationships are concluded in accordance with the legal order of the Czech Republic. If the consumer is a contracting party, the relations are governed by the business conditions of  the Civil Code (No. 89/2012 Coll.) And the Consumer Protection Act (No. 634/1992 Coll.).

 

 Contact details of seller

Company Name: Riobras CZ, s.r.o.

Company name: Hronovicka 663, Pardubice, 530 02

 

IČ: 03983064, DIČ CZ03983064, a VAT payer

Registered at KS Hradec Králové, section C, entry 34993

Email: riobrascz@riobras.cz

 

Correspondence address and address of the establishment:  Hronovicka 663, Pardubice.

Opening hours: Monday - Friday, from 8:00 to 17:00.

Account number: 2600781735/2010 (Fio Banka Chrudim)

 

 Transport of goods

The buyer can pick up the goods personally at our office, on working days from 8:00 am to 5:00 pm or by previous agreement at a time other than that specified.

 By post

Czech Republic:

For purchases of goods over 2,000 CZK, - incl. VAT the shipment cost will not be charged. The shipping is FREE!

 For orders in amount lower than 2,000 CZK, - incl. VAT the shipment costs of PPL will apply as seen during the checkout process.

Other countries:

The shipment costs of PPL will apply as seen during the checkout process.

 

Payment of goods

Payment options:

- Bank account transfer (in advance)

- Online payment by credit card or debit card using the secure Paypal payment server.

 

Delivery of goods

The seller agrees to respond to the buyer by written or electronic correspondence without delay at the latest within two business days.

The Seller shall deliver the goods to the Purchaser as a whole order, within 10 days of the confirmation of the order, unless it specifies a different delivery period for the individual Goods.

If the goods are listed as "in stock", the seller will send the goods within five business days at the latest. The buyer is obliged to take over the goods and pay them. The buyer is encouraged to review the goods as soon as possible.

In the case of availability of goods other than "in stock", the delivery date will be specified.

Documents on goods, especially the purchase receipt, are sent by the seller to the buyer together with the goods.

 

Cancellation of the order and withdrawal

The buyer may cancel/withdraw the order and return the goods within 14 days of receipt, regardless of the means of delivery of goods or the payment method used. This time limit is intended to ensure that the purchaser is reasonably familiar with the nature, characteristics and functionality of the goods. The buyer is entitled to cancel/withdraw from the contract at any time before delivery of the goods.

The resignation of the buyer to the seller shall be sent or handed over to the seller within 14 days after delivery of the goods. The buyer does not need to state why he/she is withdrawing from the contract. In order to facilitate communication, it is advisable to indicate in the withdrawal the date of purchase or the contract number / sales receipt, the payment method details, the document of receipt of the goods issued by the logistic company. The chosen way to return the goods to the Seller will be the same used for delivering the goods to the Buyer unless otherwise specified and agreed (certainly not on “cash on delivery”). Goods should be returned to the seller in the original packaging and must not show signs of wear or damage. This is not the case of damaged goods during the delivery to the Buyer as stated in the next section. The cost of returning goods is borne by the buyer.

Seller is obliged to return to the buyer the full amount corresponding to the price of the goods and the paid cost of delivery within 30 days of withdrawal, in the same manner as the payment received from the buyer or by another agreed way.

 

Damaged goods on delivery

In case of damaged goods on delivery the Buyer can request either a replacement or cancellation of the order.

In case of cancellation, the conditions and time frame for cancellation of order and refund stated above will apply. Moreover, a picture of the damaged goods at the time of delivery will also be required together with the delivery receipt issued by the logistic company and the stated damaged goods and signature of the Buyer in the document.

 In case the Buyer will request a replacement, the Seller will request the return of the damaged goods. A picture of the damaged goods at the time of delivery will be required together with the delivery receipt issued by the logistic company and the stated damaged and signature of the Buyer in the document. The Seller will ensure the shipment of same goods in the shortest time as possible, i.e. no longer than one week after the claim of damaged goods is received in case required goods for replacement are currently in stock or within 2 weeks in case required goods for replacement are not in stock.

 

18+

CZ: Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let.
Při převzetí zboží bude ověřen váš věk.
V současné době přijímáme objednávky pouze e-mailem. Vyberte si prosím své zboží a odešlete objednávku e-mailem. Když nám zašlete objednávku e-mailem, nabízíme vám 5% slevu.
Podrobné informace najdete v naší sekci „Doprava a platba“.
Můžeme připravit dárkový koš na vyžádání. Kontaktujte nás pro více informací.

riobrascz@riobras.cz

Alcoholic beverages may only be sold to people who are 18 or older.

EN: We currently only accept orders by email. Please select your goods and send the order by e-mail. When you send us an order by e-mail, we offer you a 5% discount.

Detailed information can be found in our "Shipping and Payment" section.

We can prepare a gift basket on request. Contact us for more information.
riobrascz@riobras.cz